ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

GIVEAWAY “JÄGERMEISTER X SOUNDBOKS”

РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

1.1 Възложител на играта “JagermeiserxSoundboks Giveaway” е „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, ЕИК 131032463 с адрес: гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“

1.2 Организатор на Играта е „Локалс“ООД , гр. София, ул. „Николай Хайтов“ № 3 („Организатор“).

1.3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук по-долу „Официални правила“), както и на условията за ползване на Instagram и на страницата на @jagermeisterbulgaria в Instagram.

1.4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет адрес: https://jagermeister.promo/giveaway-soundboks/

1.5. Организаторът на Играта си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано на страницата на @jagermeisterbulgaria в Instagram в съответствие с правилата за ползване на Instagram и по преценка на Организатора, както и да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес:

1.6. Тази Игра по никакъв начин не e одобрена, администрирана или свързана с Instagram. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Instagram. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Instagram.

РАЗДЕЛ 2.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

3. Продължителността на Играта е от 25.10.2021 г., до 23:59 часа на 31.10.2021 г. включително.

РАЗДЕЛ 4.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4. Играта е отворена за участие на всички физически лица над 18-годишна възраст, с изключение на служителите на S.A. Coca-Cola Services N.V., „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, BSS Media, рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

4.2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години. Така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.

4.3. Всички лица, ненавършили 18 години нямат право да вземат участие в Играта или да предоставят свои лични данни.

4.4. В случай, че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя ще бъде предоставена на друг участник в Играта, който отговаря на всички условия за участие, описани в раздел 4 и раздел 5.

4.5.. Участието в Играта не е обвързано с покупка.

РАЗДЕЛ 5.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

5.1. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети https://jagermeister.promo/giveaway-soundboks/ и да се запознае с Официалните правила на Играта.

5.2. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да има профил в Instagram (www.instagram.com) според Условията за ползване на платформата: https://help.instagram.com/478745558852511

5.3. Всеки желаещ да участва в Играта “JagermeiserxSoundboks Giveaway“ трябва да последва @jagermeisterbulgaria и да коментира публикацията, публикувана на 25.10.2021г. в профила на @jagermeisterbulgaria. Коментарът трябва да съдържа име на песен и да бъде отбелязан профила на приятел регистриран в  Instagram, най-късно до 23:59 часа на 31.10.2021 г. (включително) в Instagram.

5.4. За валидно участие се счита всяко последване и коментар, в който е написано името на песен и е отбелязан профила на приятел, регистриран в Instagram, след началото на Играта на 25.10.2021 г. в съответствие със сроковете, описани в Раздел 3, както и условията, описани в Раздел 4 и Раздел 5.

5.5.  Участник има право да коментира до пет (5) пъти, но отбелязвайки различен профил на приятел регистриран в Instagram.

5.6. След края на периода на Играта (23:59 часа на 31.10.2021 г.) 1 участник, изтеглен на случаен принцип чрез електронен жребий, ще получи наградата Soundboks. A отбелязаният от печелившия участник в коментар профил на приятел, регистриран в Instagram, ще спечели Парти сет Jägermeister. Имената на победителите ще бъдат изтеглени на 01.11.2021 г. и обявени на страницата на @jagermeisterbulgariq чрез story в Instagram на 01.11.2021 г.

РАЗДЕЛ 6.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Oбщ брой и вид на наградите:

  • 1бр. колона Soundboks
  • 1бр. Парти сет Jägermeister, съдържащ ледарка и 24 миниатюри Jägermeister x 40ml.

6.2. Едно участвало в Кампанията лице, изтеглено като печелившо в томболата, получава само една награда.

6.3. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

6.4. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

6.5. Приемайки награда с пазарна стойност над 120 лв. с ДДС., печелившият участник се счита за уведомен, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

РАЗДЕЛ 7.

УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

7.1. Организаторът ще уведоми победителя за наградата чрез публикация в Instagram Story на страницата на @jagermeiserbulgaria в Instagram на 01.11.2021г.

7.2. В случай че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 48 часа след уведомяването за спечелване на награда, то той  автоматично се отказва от наградата.

7.3.  Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация за контакт и получаване на награда: имена, телефонен номер за контакт, e-mail адрес, пощенски адрес или друга необходима информация. Всички предоставени от печелившия участник данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Играта и предоставянето на наградата, като след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече.

7.4. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, той ще изгуби правото си на награда.

7.5. Публикация в Instagram Story ще бъде направена на 01.11.2021

7.6. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.

7.7. Участник, който спечели награда, се съгласява неговото име и профилна снимка бъдат публикувани в страницата на @jagermeisterbulgaria в Instagram.

РАЗДЕЛ 8.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1 За валидно се счита всяко участие с коментар на името на песен и отбелязване на профила на приятел регистриран в  Instagram под публикацията, обявяваща Играта в платформата Instagram и поледване на @jagermeisterbulgaria в същата социална мрежа (Instagram).

8.2. Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.

8.3. Процесът на проверка може да е с различна продължителност, но няма да надвишава 48 часа.

8.4. Ако Организаторът не може да осъществи контакт с участника в рамките на 48 часа, участникът не даде адрес за доставка или даденият адрес е неточен и/или непълен, Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградата. В този случай, по преценка на Организатора, наградата ще бъде предоставена на друг участник, посредством повторно теглене, което ще бъде обявено на story на страницата на @jagermeisterbulgaria в Instagram.

8.5. При физическата доставка на наградата, участникът е задължен да подпише декларация за получена награда и да предостави лични данни, които ще бъдат използвани само във връзка с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 6.5 При отказ или непопълване на необходимите данни, Организатора запазва правото да откаже предоставянето на награда.

РАЗДЕЛ 9.

ОТГОВОРНОСТ

9.1.  Организаторът на Играта не носи отговорност за публикуваните коментари и няма да участва като страна по съдебни производства за коментари, публикувани в рамките на Играта.

9.2.  Всеки опит за регистрация след определения краен срок на Играта в раздел 3, няма да бъде зачетен.

9.3. Организаторът на Играта няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Играта.

9.4. Организаторът на Играта не отговаря за качеството на наградите. Поради използване за промоционални цели е възможно да има козметични забележки при наградите.

9.5. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за интернет на участник в Играта, натрупани вследствие на действия, свързани с участие в Играта.

9.6. Организаторът на Играта не носи отговорност за каквито и да били технически неизправности и посегателства на и срещу платформата Instagram (www.instagram.com).

РАЗДЕЛ 10.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

10. Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.

РАЗДЕЛ 11.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

11. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи никаква компенсация.

РАЗДЕЛ 12.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

12. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

РАЗДЕЛ 13.

ПУБЛИЧНОСТ

13.1. С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, профилна снимка в Instagram или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в интернет материали от Организатора за нуждите на Играта, като не се дължи заплащане от негова страна.

13.2. Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

•              идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

•              идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за три имена, ЕГН, Лична карта №,  адрес и телефонен номер, с цел верифициране и получаване на награда и изпълнение на законови задължения на Организатора;

13.3 С участието си в настоящата Игра участниците дават изричното си съгласие публикуваните от тях коментари да бъдат използвани от Организатора на Играта за целите и нуждите на Играта и в частност дава съгласието си за публичното им показване на страницата на @jagermeisterbulgaria в Instagram.

РАЗДЕЛ 14.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

14.1. Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на Играта в интернет страницата на адрес: https://jagermeister.promo/giveaway-soundboks/

14.2 За целия период на Играта всички заинтересувани могат да получат информация чрез изпращане на запитване с лично съобщение до страницата на @jagermeisterbulgaria (https://www.instagram.com/jagermeisterbulgaria/?hl=bg) в Instagram.

14.3. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални правила и да спазват техните условия и разпоредби.