Официални правила на Промоционалната кампания
„БЪДИ ВИНАГИ ГОТОВ ЗА MEISTER ПАРТИ!"

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „БЪДИ ВИНАГИ ГОТОВ ЗА MEISTER ПАРТИ.“

Промоционалната активност „Бъди винаги готов за MEISTER парти“ наричана за краткост "Кампанията”, се организира от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, ЕИК 131032463 с адрес: гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ 8, наричано за краткост “Организатор”. Кампанията протича с помощта на рекламна агенция “Локалс” ООД, ЕИК: 204901147, гр. София, ул. „Николай Хайтов“ №3А, наричано по-нататък “Партньор''.

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1. С включването си в Кампанията, Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Кампанията, наричани Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайта https://jagermeister.promo/ за целия период на Кампанията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия в България), всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалнита правила във всеки един момент, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта https://jagermeister.promo/

2.4. По всяко време Кампанията може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това на официалната страница на Кампанията: https://www.jagermeister.promo.

2.5. С участието си в Кампанията, участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Кампанията.

2.6. Участници, опитали се да нарушат или са нарушили правилата на Кампанията, прилагайки техники и/или технологии, които не отговарят на описания по-долу регламент, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията стартира в 00:01ч. на 24.10.2022г. и продължава до 23:59ч. на  11.12.2022г. а за наградите по т.7.1. - или до изчерпването им, което настъпи по-рано.  За избягване на всяко съмнение, след 23:59 ч. на 11.12.2022г, а за наградите по т.7.1. - или до изчерпването им, което настъпи по-рано, регистриране и участие в Промоцията няма да бъде възможно, Организаторът няма да има задължение за включване в промоционалната игра, отчитане на касови бележки и предоставяне на възможност за печалба на  награди.

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

5.1. В кампанията има право да участва:

 • Всяко физическо лице
 • Навършило 18 годишна възраст
 • Живеещо на територията на Република България
 • Регистрирано за Кампанията на https://www.jagermeister.promo със следните данни: две имена, имейл адрес и телефон
 • Закупило Участващ/и продукт/и на минимална стойност 15 лв в една касова бележка и съгласно изискванията на тeзи правила, на територията на България, в Периода на Кампанията, и споделило през регистрацията си в Кампанията на https://www.jagermeister.promo снимка и номер на касова бележка, отговаряща на Изискванията за касова бележка посочени в ЧАСТ 8.

5.2. В Състезанието не могат за участват служителите на Организатора, „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сързвисиз“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Кампанията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

ЧАСТ 6. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА

6.1. Продуктите, които участват в Кампанията, наричани за краткост „Участващи продукти“, са с марка Jägermeister и Jägermeister MANIFEST в каквато и да е налична на пазара в България опаковка/ ml, като за участие в Кампанията Участващите продукти следва да са на стойност минимум 15 лева на една касова бележка.

6.2. След приключването на Кампанията посочените продукти губят качеството си на Участващи продукти и Организаторът и Партньорът не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.

6.3. Участващи продукти е необходимо да бъдат закупени от търговски обекти - физически или онлайн, действащи и опериращи на територията на Република България и следва да са посочени конкретно в касовата бележка. 

Призоваваме към отговорна консумация.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Oбщ брой и вид на наградите, които участниците в Кампанията разбират към момента на регистрацията на касова бележка дали печелят:

 • 50 бр. – преносими тонколони SONY SRS-XB13
 • 100 бр. – Домашен парти сет – Съдържащ 1 бр Jägermeister 0,7L, пурар и комплект 6 стъклени шот чаши, за споделяне с приятели
 • 150 бр. – Хладилни раници Jägermeister

7.2. Общ брой на наградите, които ще бъдат изтеглени чрез томбола на случаен след края на Кампанията:

 • 10 бр. Хладилни шот машини

Участници в томболата за шот машина Jägermeister ще бъдат потребители с всички уникални регистрации на  касови бележка в периода на Кампанията, с които касови бележки не са спечелени награди, описани в т.7.1.

7.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.

7.4. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

7.5. Посочената награда от точка 7.2. – Шот машина Jägermeister е с пазарна стойност над 100 лева без ДДС и спечелилите участници следва да се информират за данъчните задължения, описани в чл. 9.5. от настоящите правила.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

8.1. Всеки потребител, отговарящ на условията описани в част 5 по-горе, може да участва в Кампанията „Бъди винаги готов за MEISTER парти“ за спечелване на някоя от изброените в ЧАСТ 7, точка 7.1. и 7.2. награди, при условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

8.1.1. Закупи в България, в периода на Кампанията (24.10.2022г. – 11.12.2022г.) с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство, Участващ/и продукт/и (посочени в част 6 по-горе), като в една касова бележка закупените Участващи продукти следва да са на стойност минмум 15 лева. Участващите продукти следва да са конкретно посочени в касовата бележка;

8.1.2. Регистрира касова бележка по 8.1.1. с покупката си, онлайн на адрес https://www.jagermeister.promo,  в периода на Кампанията (24.10.2022г. – 11.12.2022г.) с посочване на следните данни:

Имена, телефонен номер и електронен (имейл) адрес на участника, на които Организаторът и/или Партньорът да се свърже с Участника; Тези данни ще бъдат използвани  за цели, както следва: за участие в Кампанията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в Кампанията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.

Снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Кампанията касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на Участващ/и продукт/и следва да е в периода на Кампанията) и че отговаря на условията по т.8.1.1.; Касови бележки, от които не е ясен участващият продукт, а са с обозначение например "артикул 1", "артикул 2" и т.н. няма да бъдат допускани за участие.

Номер на касовата бележка, чиято снимка е регистрирана съгласно посоченото по-горе;

Снимката на касовата бележка трябва да бъде във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB. Снимката трябва да бъде с видими в нея Участващи продукти, обект, дата, номер на касова бележка, QR код, и същата да е четима. Кодът на касовата бележка може да бъде регистриран само веднъж и дава право на едно участие и само веднъж в Кампанията, независимо колко пъти е достигната минималната стойност на Участващи продукти необходимa за участие, закупени и посочени в нея. Регистрираният код трябва да съвпада с кода на касовата бележка, предоставена от участника при регистрацията.

Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер) може да бъде регистрирана само един път за целите на настоящата Кампания, независимо от броя и вида Участващи продукти, които фигурират в нея и колко пъти е достигната минималната сума за участие в Кампанията - стойност на Участващи продукти, закупени и посочени в нея;

С една уникална регистрация с една касова бележка може да се спечели само една награда.

В случай че Участващите продукти са закупени от електронен магазин, то за касова бележка се счита предоставената товарителница. В този случай, Участника трябва да следва изискванията посочени за касова бележка, а референция в тези правила към "касова бележка" ще се счита, че включват и документа по този параграф;

В случай че Участващите продукти са закупени от електронен или физически магазин, предоставящ фактури, то за касова бележка се счита именно фактурата. В този случай, Участника трябва да следва изискванията посочени за касова бележка, а референция в тези правила към "касова бележка" ще се счита, че включват и документа по този параграф.

8.2.  За спечелване на някоя от наградите по т. 7.1., в периода на Кампанията, след всяка регистрация по точка 8.1.2, се появява онлайн скреч поле на платформата https://www.jagermeister.promo. Участникът следва да изтрие полето, за да разбере дали и какво печели. В случай че на изтритото скреч поле е отбелязано, че печели, там се изписва и наградата. Участникът получава и информативен имейл за това.

Важно! В рамките на 5 работни дни след това (получаването на информативния имейл за награда след изтриване на скреч полето), Пaртньорът или Организаторът извършват проверка дали е налице уникална и валидна регистрация, направена в съответствие с чл. 8.1.2. по-горе чрез която е спечелена съответната награда и дали са спазени настоящите правила за спечелване на наградата. В случай че проверката установи уникална и валидна регистрация и съответствие с тези правила, Партньорът или Организаторът изпращат, в срока по предходното изречение, на участника, на имейла посочен от него при регистрацията, потвърдителен имейл за спечелената награда.

В случай че потвърдителен имейл не е изпратен към участника в този срок, се счита, че регистрацията не отговаря на условие по тези правила и участникът губи правото си на награда.  В случай че спечелената награда е потвърдена с потвърдителен имейл, описан в предходния параграф, участникът следва да предостави на Партньора/ Организатора адрес и телефон/ данни за доставка, както и да направи други уточнения, ако са указани от Организатора или Партньора. В случай, че участникът не направи това в срок до 5 работни дни от потвърдителния мейл по предходния параграф, се счита, че участникът се отказва от наградата и губи правото си да я получи. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи потвърдитения имейл за спечелена награда и/или по невнимание не е предоставил адрес и телефон/ уточнения и данни за доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането им и по тази причина връзка с участника и/или доставка не е била възможна или не е бил намерен на посочения адрес и/или е пропуснал да отговори на потвърдителния мейл в срока по предходния параграф.

8.3. Всяка уникална регистрация на касова бележка по т.8.2.1., с която участник не е спечелил награда от посочените в т.7.1., автоматично бива включен в томбола за наградата описана в т.7.2.

На 13.12.2022г се теглят на случаен принцип, посредством софтуер https://www.random.org/ десет (10) регистрации по 8.1.2. на потребители, от включените в томбола описана в точка 8.3. регистрации.

Печелившите участници ще бъде уведомени от Организатора и/или Партньора посредством имейл на предоставената от него електронна поща при регистрацията в Кампанията в срок до 14.12..2022г.

Печелившите участници следва да предоставят на Партньора/ Организатора адрес и телефон/ данни за доставка, както и да направят други уточнения, ако са указани от Организатора или Партньора. В случай, че участник не направи това в срок до 5 работни дни от имейла по предходния параграф, се счита, че той се отказва от наградата и губи правото си да я получи.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи имейла за спечелена награда по тази точка и/или по невнимание не е предоставил адрес и телефон/ уточнения и данни за доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането им и по тази причина връзка с участника и/или доставка не е била възможна или не е бил намерен на посочения адрес и/или е пропуснал да отговори на потвърдителния мейл в срока по предходния параграф.

8.4. Всеки потребител може да участва с неограничен брой регистрации в Кампанията, в случай че всяка отделна негова регистрация е уникална и отговаря на тези Официалните правила на Кампанията.

8.5. За уникална и валидна регистрация по смисъла на тази Кампания се счита всяка регистрация с коректно въведени данни по т.8.1.2. и с уникална, нерегистрирана до момента касова бележка, удостоверяваща покупката на Участващ/и продукт/и, отговарящи на условията по тези правила. С една касова бележка може да се участва в Промоцията само веднъж, независимо от броя или колко пъти е достигната минималната стойност за участие със закупените Участващите продукти, присъстващи в нея.

8.6. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби, в това число създаване и сторниране на касови бележки от служители в търговски обекти, използванена на „дупликати“ или „копие“ на касови бележки. 

8.7. В Кампанията няма да бъдат приемани касови бележки, на които не е посочен конкретен Участващ продукт, дори и да е изписано на „Артикул“: „Алкохол“ или др.

8.8.За невалидни се считат касови бележки с нечетим текст, включително и такива, на които не си личи датата на тяхната направа и/или номер.

8.9. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора и наградата няма да се предоставя.

Нарушение включва действия за:

а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;

б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.

в) използването на Касова бележка „Дубликат“ или „Копие“, или други терминологии, касаещи дупликирането на касовата бележка.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на и изпълнили условията на настоящите правила за участие в Кампанията, и които са получили потвърдителен имейл съгласно описаното по-горе и в срок са предоставили адрес и телефон/ данни за доставка/ и при изпълнение на останалите условия в тези правила.

9.2. Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон след преминалата проверка (в рамките на 5 работни дни след изпращането на информативния имейл), с цел да информира участникът, че трябва да подаде данни за доставка на наградата , а участникът следва да подаде данните за доставка в срок до 5 работни дни, след като представител на Партньора се е свързал с него.  В случай че представител на Партньора или Организатора не е могъл да се свърже с печеливш и/или печелившият участник не предостави данни за доставка в посочения в предходното изречение срок, или предостави непълни или неточни такива, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя.

9.3. Наградите от точка 7.1. и точка 7.2. ще бъдат доставени по куриер в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите, тяхното валидиране и свързване с тях, но не по- късно от 30 дни от края на промоционалната активност, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен на адрес.

9.4. Като условие за получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери самоличността и възрастта си с представяне за справка на лична карта. В случай че представител на куриера не е могъл да се свърже с печеливш и/или не може да го открие на адрес, за да му даде наградата/наградите, във всички случаи в срок до 7 дни от известяване от куриерската фирма, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя.

Награда не се предоставя и в случай, че се установи, че получателят не е лицето, посочено в регистрацията и/ или не отговаря на условие по тези правила.  Организаторът не е задължен да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

9.5. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период.

В тази връзка при получаването на имейл за спечелена награда с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, потребителят ще бъде помолен освен данните си за доставка, да предостави и информация за: Три имена и ЕГН.

В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (три имена и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора.

За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността и възрастта си, като личната карта веднага му се връща.  Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на спечелилия при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в кампанията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на Партньора и на куриерската фирма, доставяща наградите, както и подаване на информация към съответните държавни органи за предоставената награда, когато е приложимо. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

9.6 Спечелилите са задължени да си сътрудничат с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата и подписване на съответните документи в тази връзка. Ако спечелил не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност.

9.7. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира, по всяко време, участници, които не спазват гореописаните правила и условия.

9.8. Организаторът не е длъжен да предостави неполучените награди на друг участник.

ЧАСТ 10. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • Организаторът на Промоцията и Партньорът не се задължават да водят кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.
 • Организаторът на Промоцията и Партньорът не се задължават да водят кореспонденция по повод претенции, породени от регистрация на касова бележка след изтичане срока на Промоцията или други подобни поводи.
 •  Организаторът и Партньорът не носят отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги.
 • Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7. от официалните правила.
 • Организаторът няма да носи отговорност и не е длъжен да предостави награди, предявени извън посочените в тези правила срокове и количества.
 • Организаторът не носи отговорност за неполучени награди, поради непредставен или предоставен грешен или непълен адрес, телефон или имейл за връзка от участника.

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

1) Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи не се допуска връщане на закупен продукт и на участниците не се дължи компенсация.

2) При приключване на промоционалния период спрямо т.5.

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.

ЧАСТ 13.  СПОРОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ

 • Организаторът и Партньорът на Промоцията не отговарят и няма да бъдат привличани като страна по съдебни дела  и спорове за собственост върху касови бележки.
 • Споровете, свързани с правото на собственост върху касови бележки, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, участвал в Промоцията,   спазвайки настоящите официални правила.

ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ

14.1. С участието в тази Промоция участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора  и приемат изцяло условията за участие в Промоцията,  правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по- горе. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в промоцията като се обади на 0800 12345 (безплатна линия в България), всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа и потвърди на имейл адрес: milena@jagermeister.promo

 с изпратен имейл от имейл адреса, с който е направена регистрацията, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава направените до момента номинации и цялата си активност в  сайта https://www.jagermeister.promo , както и губи правото си да участва в промоцията и възможността да спечели. 

При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.

14.2. С участието в тази Промоция участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент  за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

 • Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;
 • Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;
 • Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;
 • Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;
 • Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;
 • Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;
 • Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;
 • Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

За повече информация относно защитата на личните данни  моля посетете https://bg.coca-colahellenic.com   и се запознайте с политиката за поверителност на ККХБКБ.

Също да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на групата Кока- Кола Хеленик – Насос Стилианос.

14.3. При спечелване на награда, на печелившите е известно, че техните имена, адрес, телефон или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в печатни издания и публикувани в интернет материали, в социални мрежи. В допълнение на предходното, печелившите  декларират, че им е известно, че във връзка с предоставянето на наградите, Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят  ще се свържат с тях на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 1 година след края й.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. НАГРАДИ ПО ЧАСТ 7.

7.1. Oбщ брой и вид на наградите, които участниците в Кампанията разбират към момента на регистрацията на касова бележка дали печелят:

50 бр. – преносими тонколони SONY SRS-XB13

100 бр. – Домашен парти сет – Съдържащ -  1 бр Jägermeister 0,7L, пурар и комплект 6 стъклени шот чаши, за споделяне с приятели.

150 бр. – Хладилни раници Jägermeister

7.2. Общ брой на наградите, които ще бъдат изтеглени чрез томбола на случаен след края на Кампанията:

10 бр. Хладилни шот машини