ПРАВИЛА

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
“Новият музикален MEISTER си ТИ!”

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА СЪСТЕЗАНИЕТО “Новият музикален MEISTER си ТИ!”
Състезанието “Новият музикален MEISTER си ТИ!” наричано за краткост "Състезанието”, се организира от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, ЕИК 131032463 с адрес: гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ 8, наричано за краткост “Организатор”. Кампанията протича с помощта на рекламна агенция “Локалс” ООД, ЕИК: 204901147, гр. София, ул. „Николай Хайтов“ №3А, наричано понататък “Партньор''.


ЧАСТ 2. ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

2.1. Участниците в Състезанието са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Състезанието, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайта https://jagermeister.promo/ за целия период на Състезанието. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия), всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила във всеки един момент, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта https://jagermeister.promo/.

2.4. С участието си в Състезанието участниците и гласуващите се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Състезанието.

2.5. Участниците в Състезанието и гласуващите са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Състезанието, наречени Официални правила.

2.6. Участници и/или гласуващи, опитали се да нарушат или нарушили правилата на Състезаниетo, прилагайки техники и/или технологии, които не отговарят на описания по- долу регламент, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.


ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Състезанието се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В състезанието има право да участва:

1.Всяко физическо лице

2.Навършило 18 годишна възраст

3.Живеещо на територията на Република България

4.Регистрирано на https://jagermeister.promo/ със следните данни: две имена, имейл адрес, телефон.

5.С активна регистрация в платформа Spotify https://www.spotify.com/.

6.Споделило през регистрацията си в Състезанието на https://jagermeister.promo/ линк към създаден от него плейлист чрез неговата регистрация в музикалната платформа Spotify (https://www.spotify.com/ или https://open.spotify.com/ ), съответстващ на изискванията в дадената категория за участие – електронна музика, Old school и New Sound, описани в Част 7.

7.Декларирало, че е запознато  и приема „Официалните правила на Състезанието“.

4.2. В Състезанието не могат за участват служителите на Организатора, „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сързвисиз“ ЕООД, рекламните агенции, свързани със СЪСТЕЗАНИЕТО, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

4.3. Право на гласуване за участващите в състезанието, както и в томболата за награди за гласуващи има:
1. Всяко физическо лице
2. Навършило 18 годишна възраст
3. Живеещо на територията на Република България
4. Регистрирано на https://jagermeister.promo/ чрез имейл адрес.
5. Има активна регистрация в музикалната платформа Spotify (https://www.spotify.com/ или https://open.spotify.com/)
6. Регистрирало своя вот към линк за плейлист, създаден на музикалната платформа Spotify (https://www.spotify.com/ или https://open.spotify.com/) и регистриран на https://jagermeister.promo/ от Участник в Състезанието. Регистрирането на вота става посредством въвеждане на имейл адрес на гласуващия. На този имейл адрес гласуващото лице получава уникален код, който е необходим за въвеждане при гласуване.
7. С въвеждането на имейл адреса си в съответното поле при гласуване за линк към плейлист в това Състезание, лицето се счита, че е запознато и приема „Официалните правила на Състезанието“.

 
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Състезанието стартира в 00:01ч. на 20.11.2021г. и продължава до 23:59ч. на 20.12.2021г.

 
ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО

6.1. Състезанието се провежда в три последователни етапа, както следва:

6.1.1 Етап 1 – Участникът поставя в регистрацията си за Състезанието “Новият музикален MEISTER си ТИ!”, направена на https://jagermeister.promo/, линк към създаден от него плейлист в платфомата Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/)
Продължителност и срокове на ЕТАП 1:

Етап 1 – стартира в 00:01 на 20.11.2021г. и продължава до 23:59ч. на 05.12.2021г.
Платформата на Състезанието “Новият музикален MEISTER си ТИ!” е разделена на 3 категории за участие. Всяка категория има музикален/ни ментор/и. Категориите и менторите на Състезанието са разделени по следния начин:
•OLD SCHOOL – ментори NDOE и WOSH MC;
•NEW SOUND – ментор Dope Zoo;
•ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ ELECTRONIC MUSIC – ментор DJ Doncho
Участникът преценява сам в коя категорията на Състезанието ще участва и сподели линк към създаден от него плейлист в музикалната платформа Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/)
 

Участието в Състезанието е напълно безплатно.

 
Един Участник има право да се включи в Състезанието с по един собствено създаден плейлист в музикалната платформа Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/), във всяка една от трите категории на Състезанието.


Плейлистът следва да бъде създаден в музикалната платформа Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/) от Участник, спрямо изискванията на Състезанието и тези на съответната категория, както и при спазване от страна на участника на правилата за създаване, разпространение и ползване на плейлисти на музикалната платформа Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/) („Плейлист“). 
За всяка една от категориите, участникът е необходимо да има профил в музикалната платформа Spotify ( https://www.spotify.com/ или https://open.spotify.com/ )
-След успешно създаване на Плейлист в музикалната платформа Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/) и при спазване от страна на участника на правилата за създаване, разпространение и ползване на плейлисти на музикалната платформа Spotify, участникът трябва да сподели линк към него и да попълни форма за регистрация на секцията за регистрация в Състезанието “Новият музикален MEISTER си ТИ!” на https://jagermeister.promo/.
-В своя профил, участникът е необходимо да качи линк към създаден Плейлист спрямо Изискванията на Състезанието и съответната категория, посочени в Част 7.
В Състезанието се допускат само участници, които отговарят на условята за участие, посочени в Част 4, с Плейлисти, които отговарят на предварително зададените от Организатора и от менторите изисквания, описани подробно в тези Официални правила, в т.ч. Част 7.
Оценяване на участниците в Етап 1:
Всички участници от Етап 1, които ще продължат към Етап 2, ще бъдат оценявани и одобрени по следния начин:

Категория OLD SCHOOL:
Всеки участник ще бъде оценен и одобрен за преминаване към следващия етап в Състезанието от менторите NDOE и WOSH MC в категория „OLD SCHOOL“ само и единствено, в случай че Плейлистът, към който е качен линк в съответната категория в Състезанието, отговаря на изискванията по Част 7 по-долу за съответната категория и на останалите изисквания в тези Официални правила.

Категория NEW SOUND:
Всеки участник ще бъде оценен и одобрен за преминаване към следващия етап в Състезанието от менторите Dope Zoo в категория „NEW SOUND“ само и единствено, в случай че Плейлистът, към който е качен линк в съответната категория в Състезанието, отговаря на изискванията по Част 7 по-долу за съответната категория и на останалите изисквания в тези Официални правила.

Категория ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ „ELECTRONIC“:
Всеки участник ще бъде оценен и одобрен за преминаване към следващия етап в Състезанието от ментор DJ Doncho в категория „ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ „ELECTRONIC“ само и единствено, в случай че Плейлистът, към който е качен линк в съответната категория в Състезанието, отговаря на изискванията по Част 7 по-долу за съответната категория и на останалите изисквания в тези Официални правила.

Участниците ще бъдат уведомени по имейл за продължаването им към ЕТАП 2, в срок от три (3) работни дни след регистрацията им в Състезанието “Новият музикален MEISTER си ТИ!”, но не по-късно от 08.12.2021г.


6.1.2.Етап 2 – Гласуване за Плейлисти в Състезанието “Новият музикален MEISTER си ТИ!”
Продължителност и срокове на ЕТАП 2:
Етап 2 – стартира в 00:01 на 09.12.2021г. и продължава до 23:59ч. на 17.12.2021г.
След края на Етап 1, предоставени линкове към Плейлисти от музикалната платформа Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/) от всеки одобрен да продължи в Етап 2 участник, ще бъдат публикувани на платформата на Състезанието “Новият музикален MEISTER си ТИ!” - на https://jagermeister.promo/, където публиката на сайта ще може да гласува за тях.
Всеки участник има възможност да споделя участието си чрез социалните мрежи, както и във всички удачни за него канали. Целта е участникът да събере възможно най-много гласове на „създадения плейлист“ в платформата на Състезанието “Новият музикален MEISTER си ТИ!” на https://jagermeister.promo/.
Платформата за гласуване “Новият музикален MEISTER си ТИ!” на https://jagermeister.promo/ ще бъде активна от 00:01 на 09.12.2021г до 23:59ч. на 17.12.2021 г. След това линковете към Плейлисти могат да бъдат активни, но опцията за гласуване ще бъде премахната.
Във финалния Етап 3 ще преминат по трима участници от всяка категория, събрали най-много гласове на на https://jagermeister.promo/ , на собствено създадения Плейлист.

 
6.1.3 Етап 3 – Обявяване на победителите в “Новият музикален MEISTER си ТИ!”
Класирането на преминалите в Етап 3 участници ще бъде според броя гласувания на споделените линкове към музикални Плейлисти в платформата на Състезанието “Новият музикален MEISTER си ТИ!” през Втория етап на Състезанието.
 
Тримата преминали в Етап 3 участници за всяка от категориите в Състезанието се класират на първо, второ и трето място за всяка категория по възходящ ред съобразно събраните гласове (получилият най-много гласове в Етап 2 за съответната категория се класира на първо място в тази категория, участникът събрал най-много гласове за същата категория след него се класира на второ място в категорията и на трето място в тази категория се класира участникът събрал най-много гласове след тях за същата категория).
Участниците, класирани на първо, второ и трето място за всяка една от трите категории музикални стилове се обявяват на платформата на Състезанието: https://jagermeister.promo/ на 20.12.2021г.
Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.


6.2.Механизъм за гласуване в Състезанието
Платформата на “Новият музикален MEISTER си ТИ!”е разделена на 3 категории, в които може да се извърши гласуването:
•OLD SCHOOL
•NEW SOUND
•ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ ELECTRONIC MUSIC

За да може гласуващият участник да се включи в гласуването за Състезанието, е необходимо да отговаря на изискванията, посочени в част 4 и да извърши следните действия:
-Да натисне бутон „VOTE”;
-Непосредствено след натискане на бутона „VOTE” ще се появи прозорец за регистрация. Прозорецът за регистрация е необходим за вход в платформата https://jagermeister.promo, чрез който да се осъществи гласуването.
-След направена успешна регистрация на платформата https://jagermeister.promo, гласуващото лице има право на 3 гласа във всяка категория. за целия етап от състезанието. Един глас може да бъде даден по преценка на Гласуващия за един участник.

Състезанието и гласуването са напълно безплатни и не изискват покупка на продукт.
Един Гласуващ участник има право да се включи в Състезанието във всеки от музикалните жанрове.
Един Гласуващ участник има право на 3 гласа във всяка категория, за целия етап на състезанието, които могат да се използват по преценка на гласуващия, както е посочено по-горе.


Участници, опитали се да нарушат или нарушили правилата на Състезаниетo и/или гласуването, прилагайки техники и/или технологии, които не отговарят на описания по- долу регламент, ще бъдат автоматично дисквалифицирани, а техните гласове няма да бъдат зачетени в Състезанието.

ЧАСТ 7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО
Споделените в платформата на Състезанието линкове към Плейлисти за всяка една категория, създадени предварително в музикалната платформата Spotify, следва да отговарят на описаните по-долу изисквания:


7.1. Изисквания за плейлист в категория „OLD SCHOOL”

За да премине одобрение през първи етап в категория „OLD SCHOOL“, предоставения плейлист от участника, трябва да бъде:

-Създаден чрез регистрация в собствен на участника профил в платформата Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/)
-Собствено създаденият плейлист в платформата Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/) трябва да бъде споделен чрез линк във формата за участие в Състезанието на платформата https://jagermeister.promo/
-Собствено създаденият плейлист трябва да съдържа максимум 15 песни/трака от посочените по-долу стилове.
-Заглавието на плейлиста трябва да съдържа думата „Jagermeister”/„Jägermeister“. Това заглавие, следва да не се променя по време на периода на Състезанието, посочен в Част 5. Заглавието на плейлиста следва да не съдържа други търговски марки, изрази - подвеждащи или такива приканващи към дискриминация, омраза, обида или накърняващи честта и доброто име на лица и организации, насърчаване на поведение, което застрашава здравето или безопасността на хора, животни, околна среда или каквито и да е неприлични или несъвместими с обществения морал изрази, не следва да съдържа химна на Република България или части от него.
-В категория „OLD SCHOOL“ могат да бъдат включвани тракове от следните стилове:
•Boom Bap
•G-Funk
•West Coast
•East Coast
•Hardcore
•Jazz
•Rap
-В собствено създадения плейлист от категория „OLD SCHOOL“ не трябва да присъстват тракове/песни от други стилове музика, освен посочените за категорията.

7.2. Изисквания за плейлист в категория „NEW SOUND“
За да премине одобрение през първи етап в категория „NEW SOUND“, предоставения плейлист от участника, трябва да бъде:
-Създаден чрез регистрация в собствен на участника профил в платформата Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/)
-Собствено създаденият плейлист в платформата Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/) трябва да бъде споделен чрез линк във формата за участие в Състезанието на платформата https://jagermeister.promo/
-Собствено създаденият плейлист трябва да съдържа максимум 15 песни/трака от посочените по-долу стилове.
-Заглавието на плейлиста трябва да съдържа думата „Jagermeister”/„Jägermeister“. Това заглавие, следва да не се променя по време на периода на Състезанието, посочен в Част 5. Заглавието на плейлиста следва да не съдържа други търговски марки, изрази - подвеждащи или такива приканващи към дискриминация, омраза, обида или накърняващи честта и доброто име на лица и организации, насърчаване на поведение, което застрашава здравето или безопасността на хора, животни, околна среда или каквито и да е неприлични или несъвместими с обществения морал изрази, не следва да съдържа химна на Република България или части от него.
-В категория „NEW SOUND“ могат да бъдат включвани тракове от следните стилове:
•Trap
•Drill
•Grime
-В собствено създадения плейлист от категория „NEW SOUND“ не трябва да присъстват тракове/песни от други стилове музика, освен посочените за категорията.

7.3. Изисквания за плейлист в категория „ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ ELECTRONIC“
За да премине одобрение през първи етап в категория „ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ ELECTRONIC“, предоставения плейлист от участника, трябва да бъде:
-Създаден чрез регистрация в собствен на участника профил в платформата Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/)
-Собствено създаденият плейлист в платформата Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/) трябва да бъде споделен чрез линк във формата за участие в Състезанието на платформата https://jagermeister.promo/
-Собствено създаденият плейлист трябва да съдържа максимум 15 песни/трака от посочените по-долу стилове.
-Заглавието на плейлиста трябва да съдържа думата „Jagermeister”/„Jägermeister“. Това заглавие, следва да не се променя по време на периода на Състезанието, посочен в Част 5. Заглавието на плейлиста следва да не съдържа други търговски марки, изрази - подвеждащи или такива приканващи към дискриминация, омраза, обида или накърняващи честта и доброто име на лица и организации, насърчаване на поведение, което застрашава здравето или безопасността на хора, животни, околна среда или каквито и да е неприлични или несъвместими с обществения морал изрази, не следва да съдържа химна на Република България или части от него.
-В категория „ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ ELECTRONIC“ могат да бъдат включвани тракове от следните стилове:
•House
•Тechno
•Тrance
•Afro
•Drum’n’bass
•Breakbeat
•EDM
-В собствено създадения плейлист от категория „ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ ELECTRONIC“ не трябва да присъстват тракове/песни от други стилове музика, освен посочените за категорията.

ЧАСТ 8. НАГРАДИ И ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ:


8.1. НАГРАДИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО

За всяка музикална категория, за класираните в Етап 3 участници за съответната категория ще бъдат отсъдени следните награди:

8.1.1.Категория OLD SCHOOL
За класирания на 1-во място – Професионална колона за събития на марката SOUNDBOKS в колаборация с бранда Jägermeister.
За класирания на 2-ро място – Кецове по избор от магазин Contrabanda - https://www.contrabanda.bg/.
За класирания на 3-то място – Jägermeister лимитиран merch сет, включващ суитшърт и шапка.

8.1.2. Категория NEW SOUND
За класирания на 1-во място – Професионална колона за събития на марката SOUNDBOKS в колаборация с бранда Jägermeister.
За класирания на 2-ро място – Кецове по избор от магазин Contrabanda - https://www.contrabanda.bg/.
За класирания на 3-то място – Jägermeister лимитиран merch сет, включващ суитшърт и шапка.

8.1.3.Категория ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ „ELECTRONIC“
За класирания на 1-во място – Професионална колона за събития на марката SOUNDBOKS в колаборация с бранда Jägermeister.
За класирания на 2-ро място – Кецове по избор от магазин Contrabanda - https://www.contrabanda.bg/.
За класирания на 3-то място – Jägermeister лимитиран merch сет, включващ суитшърт и шапка.

 
Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Състезанието, изпълнили всички критерии за участие, събрали най-много гласове в съотвените категории за участие и класирани на съответното място в съответната музикална категория в Състезанието.

8.2. НАГРАДИ ЗА ГЛАСУВАЛИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
До 20.12.2021г., се теглят на случаен принцип, посредством софтуер: https://www.random.org/ 36 човека сред регистрираните участници в платформата, които са гласували в периода на Етап 2 за някой от участниците в Състезанието, които печелят една от следните награди:
•1 чифт персонализирани кецове „Jagermeister”.
•5 броя Bluetooth колони Jägermeister.
•10 компакт диска NDOE
•10 компакт диска Wosh MC
10 броя ваучери от магазин Contrabanda, всеки на стойност 50 (петдесет) лева с валидност до 31.12.2022г.

Наградите се теглят в последователността, описана по-горе – първият изтеглен печеливш получава 1 чифт персонализирани кецове „Jagermeister”, следващите 5 печеливши - Bluetooth колони Jägermeister и т.н.

Печелившите ще бъдат уведомени от Организатора и/или Партньора посредством имейл на предоставената от тях електронна поща в срок до 20.12.2021г
8.3. НАГРАДИ ОТ ЖУРИТО
До 20.12.2021, ще се проведе избор от журито/менторите за всяка една категория описана в ЧАСТ 7, за най-добър избор на песни в Плейлист.

Тази награда се предоставя от ментора във всяка категория, по негова преценка, за един определен от него участник в същата категория, с най-креативния плейлист, по мнението на ментора в категорията. За всяка музикална категория ще бъдат отсъдени следните награди:

8.3.1.Категория OLD SCHOOL – лимитирана серия раница Wosh Mc X Kloshar bags, бутилка Jagermeister Manifest 1L за споделяне с приятели. Приканваме към отговорна консумация.

8.3.2. Категория NEW SOUND – 5 пропуска за We Trap @Exe Club с валидност до 20.06.2022г., бутилка Jagermeister Manifest 1L за споделяне с приятели. Приканваме към отговорна консумация.
8.3.3.Категория ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ ELECTRONIC: - 5 пропуска в PM Club с валидност до 20.06.2022г., бутилка Jagermeister Manifest 1L за споделяне с приятели. Приканваме към отговорна консумация.


Всички решения на менторите са окончателни и не подлежат на обжалване.
Печелившите ще бъдат уведомени от Организатора и/или Партньора посредством имейл на предоставената от тях електронна поща в срок до 20.12.2021г

9. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ


9.1. Наградите се предоставят на спечелилите участници и гласуващи, отговарящи на настоящите правила за участие и гласуване в Състезанието. Приканваме към отговорна консумация на алкохол.

9.2. Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите в срок от 30 работни дни след приключване на Състезанието на 20.12.2021 на предоставената от тях електронна поща/ телефон, с цел да го информират, че печели награда. При свързане с печеливш, същият следва да посочи имена, телефон и адрес в рамките на България, където да се осъществи доставката на наградата.

9.3. Спечелил, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и/или електронна поща и/или информация и Организаторът или Партньорът не е могъл да се свърже с него, за да му даде наградата/наградите и/или който не се свърже с Организатора или Партньора, за да си потърси наградата си, във всички случаи в срок до 5 работни дни от изпращане на уведомителния имейл, че е сред спечелилите и/или се установи, че не отговаря на кое да е условие по тези Официални правила, и/или за получаване на награда, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя. Организаторът не е задължен да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

9.4. Представител на куриерска фирма ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. Като условие за получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери самоличността и възрастта си с представяне за справка на лична карта. Предаването на наградата може да се удостовери по подходящ начин. В случай че представител на куриера не е могъл да се свърже с печеливш и/или не може да го открие на адрес, за да му даде наградата/наградите, във всички случаи в срок до 7 дни от известяване от куриерската фирма, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя. Организаторът не е задължен да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

9.5. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период.

9.6. Във връзка с чл. 9.6. в деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността и възрастта си, като личната карта веднага му се връща.
Данни за самоличността на спечелилите ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на спечелилия при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в състезанието и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на Партньора и на куриерската фирма, доставяща наградите, както и подаване на информация към съответните държавни органи за предоставената награда, когат е приложимо. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

9.7. Спечелилите са задължени да си сътрудничат с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата и пoдписване на съответните документи в тази връзка. Ако спечелил не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност.

9.8. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира, по всяко време, участници, които не спазват гореописаните правила и условия.


ЧАСТ 10. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. Организаторът на Състезанието не отговаря, в случай че участник публикува или по друг начин използва материали, на чиито авторски права не е собственик, но това е основание този участник да бъде дисквалифициран от Състезанието.
10.2. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи, например за мобилен интернет, такси за услуги на трети лица и др. на участник в Състезанието и гласуващи участници, натрупани вследствие на действия, свързани с Състезанието и ползването на евентуално спечелена награда.
10.3. Организаторът не носи отговорност при злоупотреби с авторски права, лични данни, конфиденциална информация и др. от страна на участниците и/или неспазване от страна на участниците условия за ползване на услуги и/или платформи на трети лица (Spotify).
10.4. (1) Участникът носи пълна отговорност в случай на съдебен процес, заведен от трета страна въз основа на нарушени права, както и имуществените санкции, наложени от компетентни държавни органи за нарушение на приложимото законодателство в резултат на създаване, разпространение, ползване и участие в Състезанието с Плейлисти по предвидения в настоящите Официални правила начин.
(2) С регистриране за участието си в Състезанието и публикуване на линк към платформата, където е качена Плейлистата, създадена от участника, същият декларира изричното си съгласие неговото произведение, както и имената и други данни на участника, да бъде показвано и разпространявано в Платформата https://jagermeister.promo/, както и същото да бъде популяризирано в срок до 20.12.2021г. след края на Състезанието без за това да се дължи заплащане на участника и/или на трети лица от страна на Организатора или Партньора.
10.5. Организаторът на Състезанието не се задължава да уведомява участници, че не са печеливши.
10.6. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги или Партньора.
10.7. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда или щета, причинена от някоя от наградите, посочени в тези Официалните правила.
10.8. Организаторът няма да носи отговорност за непредоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Организаторът има неотменимо право да прекрати Състезанието по всяко време, обявявайки това в настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник/ гласуващ, Организаторът има право да го лиши от участие в състезанието или теглене на награди за гласували в Състезанието. В тези случаи на участниците не се дължи уведомление или компенсация.

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ
Спорове между Организатора на Състезанието и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ
13.1. С участието в това Състезание участниците и гласуващите разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник/гласуващ и Организатора и приемат изцяло условията за участие в промоцията, правилата за гласуване, правилата за определяне и обявяване на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по- горе. Във всеки един момент всеки Участник/гласуващ може да прекрати участието си в Състезанието като се свърже с Организатора на имейл адрес: milena@jagermeister.promo, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличива направените до момента номинации и цялата си активност в платформата https://www.Jagermeister.promo, както и губи правото си да участва в Състезанието и възможността да спечели.
При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.
13.2. С участието в тази Промоция участниците/гласуващите декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:
∙ Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;
∙ Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;
∙ Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;
∙ Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;
∙ Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;
∙ Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;
∙ Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;
∙ Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.
За повече информация относно защитата на личните данни моля посетете https://bg.cocacolahellenic.com и се запознайте с политиката за поверителност на ККХБКБ.
Също да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на групата Кока- Кола Хеленик – Насос Стилианос.
13.3. При спечелване на награда, на печелившите е известно, че техните имена, адрес, телефон или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в печатни издания и публикувани в интернет материали, в социални мрежи. В допълнение на предходното, печелившите декларират, че им е известно, че във връзка с предоставянето на наградите, Организаторът или оторизирани от него лица ще се свържат с тях на предоставен от тях телефон за контакт/ електронна поща по време и/ или във връзка с Промоцията, а също и в период от 1 година след края й.

ЧАСТ 14. ОБЩИ УСЛОВИЯ
14.1. Организаторът може да прекрати Състезанието, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случай на участниците/ глaсуващите не се дължат компенсации, обезщетения и не се допуска връщане на награди и възстановяване на суми.
14.2. Официалните правила са публикувани/обявени на Интернет на адрес https://www.Jagermeister.promo
Информация за промоцията може да бъде получена и на телефон 070017117 - безплатно от цялата страна всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.
С включването си в Състезанието, участниците, съответно гласуващите приемат и се ангажират да спазват настоящите Официални правила.

КОНСУМИРАЙ ОТГОВОРНО!
KONSUMIRAI-OTGOVORNO.BG