ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ТОМБОЛАТА “JÄGERMEISTER NDOE GAME” НА JÄGERMEISTER BULGARIA

Участниците в Томболата трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Томболата (отбелязвани като „Официални Правила“).

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА
1. Организатор на Томболата е „ЛОКАЛС“ ООД по поръчка на „Кока-кола ХБК България“ АД. Участниците в Томболата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Томболата (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).
2. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: https://www.facebook.com/JagermeisterBG/ за целия период на Томболата. Организаторът на Томболата си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: https://www.facebook.com/JagermeisterBG.
3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Томболата по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
4. Томболата е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Кока-кола ХБК България“ АД и „ЛОКАЛС“ ООД , както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
5. Участвайки в тази Томбола, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТОМБОЛАТА
1. Томболата се организира и провежда в периода от 16.06.2020 до 22.06.2020 г., само на територията на Република България.

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ
1. Томболата се организира в Instagram профила на Jägermeister: www.instagram.com/jagermeisterbulgaria/
2. Всички участници имат право да се включат доброволно в томболата за награда, като коментират под поста на играта, отбелязвайки до 5-ма свои приятели;
3. Отбелязаните приятели трябва да харесат страницата на Jägermeister България в Instagram.
3. След изтичане на крайния срок на томболата (23:59 часа на 22.06.2020 г.), чрез жребий на случаен принцип ще се изтеглят имената на петимата победители, които ще спечелят следната награда: участие в частно парти на NDOE и Jägermeister на 25.06.2020 (5бр. компании с максимум 5 човека) на локация Bohemian Lake Park с начален час 20:00.
5. Печелившите участници ще бъдат обявени в коментар под поста на играта нa 23.05.2020 г. За да присъстват на партито, победителите трябва да потвърдят на лично съобщение в профила на Jägermeister. Спечелилите участници нямат право да получат парична равностойност на наградата.
6. При непотвърдено присъствие след обявяване на печелившите, ще бъде избран друг победител на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници.
7. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично", вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Томболата; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Томболата или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторa не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

РАЗДЕЛ IV. ЛИЧНИ ДАННИ
1. Включвайки се в настоящата томбола, участниците се съгласяват с Политиката за поверителност на Томболата. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
2. За получаване на наградата си, печелившите се съгласяват да предоставят на „ЛОКАЛС“ ООД: три имена, адрес и телефон за връзка.

РАЗДЕЛ V. ДРУГИ
1. Организаторът на Томболата не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Томболата или по други подобни поводи.
2. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Томболата и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда.