Официални правила
Промоционална кампания “Jägermeister – на -18 градуса или ти връщаме парите“


1. Организатор

„Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, ЕИК 131032463 с адрес: гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“, наричано за краткост “Организатор”. Кампанията протича с помощта на рекламна агенция Локалс ООД, София, ул. „Николай Хайтов“ №3, наричано понататък “Партньор''.

2. Период

1) от 20:00 часа на 25.06.2020 и продължава до 23:59 часа на 15.09.2020г.

2) По всяко време промоцията може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това на официалната страница на Кампанията: https://www.Jagermeister.promo.

3) Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните подолу правила на Промоцията, наречени Официални правила и с участието си се съгласяват да
ги спазват.

4) Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените се публикуват на сайта на Кампанията: https://www.Jagermeister.promo.

3. Продукти за участиe в промоцията

1. Продуктите, които участват в Кампанията, наричани за краткост „Участващи продукти“, са:
• Jagermeister 500 ml
• Jagermeister 700 ml
• Jagemeister 1.0 l

2. След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът и Партньорът не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.

3. В случай, че в периода на кампанията е закупен участващ продукт, с липсващ уникален код на гърба на бутилката, Участникът следва да се свърже с Jägermeister България на електронен адрес: milena@jagermeister.promo или на съобщение във Facebook страницата @JagermeisterBG, предоставяйки касовата бележка, от която да са видни вида на закупения продукт и датата на покупка. В този случай на Участника ще бъде изпратен уникален код, който може да използва за регистрация в Кампанията.

4. Награди

1) Вид и общ брой на наградите:
• Голяма награда - 3-дневна екскурзия с брандиран кемпер на Йегермайстер – 1бр. – екскурзията следва да се осъществи в срок до 3 месеца от датата на обявяване на победителя – без ограничение в територията;
• Мини фризер – 3бр.;
• Раница – 50бр.;
• Суитчър – 100бр.;
• Шапка – 100бр.;
• Тениска – 100бр.;
• Хладилна чанта – 200бр.;
• Джобна бутилка – 200бр.;
• Шот сет – 1000бр.;
• Връзка – 250бр..

2) Не се допуска замяна на спечелена награда с парична равностойност или с друга награда.

3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

4) Приемайки награда с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на агенция Локалс ООД. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

5. Участници

1) В промоцията могат да участват всички физически лица навършили 18 години с местоживеене в България, с изключение на служителите в „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД,“Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сървисиз“ ЕООД, Рекламна агенция Локалс ООД, и членове на техните семейства (по права и съребрена линия)

2) Участник в Кампанията може да получи обратно стойността на един Участващ продукт, при условие, че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:
• Закупи Участващ продукт в периода на Кампанията (25.06.2020. – 15.09.2020г.).
• В периода на Кампанията използва Участващия продукт, съгласно препоръчителната и отговорна консумация и изстуден на -18 градуса, и остане неудовлетворен от него.
• В срок до 16.09.2020 г. попълни онлайн на адрес www.jagermeister.promo искане за възстановяване на заплатената сума, към което трябва за приложи следното:
- кратко обяснение на причините за неудовлетвореността от продукта;
- снимка на изстудената бутилка Йегермайстер;
- снимка на касовата бележка, от която да са видни датата (датата на покупката следва да е в периода на промоцията), стойността и вида на закупения Участващ продукт;
- уникалния код от гърба на бутилката;
- имена, телефонен номер и електронен адрес, с които Партньорът да се свърже с Участника.
- банкова сметка, в случай, че Участникът желае сумата да му бъде възстановена по банков път или по Куриер – по избор на Участника.
- На адрес: град София, Еконт Офис София Бигла на вниманието на Локалс ООД, тел. 0885665903 - следва да бъде изпратена бутилката, за която се иска възстановяване на сумата като Бутилката трябва да бъде пълна на минимум 50%. Бутилката се изпраща по куриер за сметка на Партньора.

Срокът за възстановяване на стойността започва да тече от деня на получаване от Партньора на върната и на поне 50% пълна бутилка.

3) Стойността на Участващия продукт ще бъде възстановена на Участника, в случай че той е изпълнил всички условия, посочени в Раздел 5 ал.2 от настоящите правила.

4) Стойността, която следва да бъде възстановена на Участник в Kампанията е реално заплатената цена от Участника, съгласно посоченото във фискалния бон за покупката на продукта.

5) Стойността на Участващия продукт ще бъде върната на Участника от Партньора по избран от Участника начин:
- в брой - чрез куриер, след като Партньорът е уточнил адреса на Участника;
- по банкова сметка, посочена от Участника в искането.

6) Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с разходи за Участника.
При възстановяване на стойността по банков път, Партньорът следва да нареди сумата за възстановяване до 45 дни от датата на получаване на продукта от Партньора; срокът за получаването на сумата от Участника е в зависимост от вътрешните правила на съответната банка или извършване на куриерската услуга в зависимост от избрания от Участника начин за възстановяване на парите.

7) Правото на връщане на Участващ продукт може да бъде упражнено и след края на Кампанията, но не по-късно от 1 седмица от датата, обявена за край на Кампанията, при изпълнението на всички, посочени условия в Раздел 5 ал.2 от настоящите правила.

8) Стойността на Участващия продукт ще бъде изплатена в български лева;.

9) Участник може да получи обратно само веднъж и стойността само на един Участващ продукт като Участник заявил искане за възстановяване на  заплатената сума, прекратява автоматично участието си в Кампанията и не участва за спечелване на награди.

6. Механизъм

1) Всеки потребител, желаещ да участва в промоцията “Jägermeister – на -18 градуса или ти връщаме парите ”, участва в томболата за изброените в Раздел 4 ал.1 награди, при условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

• Закупи Участващ продукт в периода на Кампанията (25.06.2020. – 15.09.2020г).

• В периода на Кампанията използва Участващия продукт, спрямо препоръчителната и отговорна консумация и изстуден на -18 градуса, и остане удовлетворен от него;

• В срока на Кампанията регистрира покупката си онлайн на адрес www.jagermeister.promo си със следните данни:

- снимка на касовата бележка, от която да са видни датата (датата на покупката следва да е в периода на промоцията), стойността на закупения Участващ продукт;
- снимка на ледено студената бутилка Йегермайстер;
- уникалния код на гърба на бутилката;
- имена, телефонен номер и електронен адрес, с които Партньорът да се свърже с Участника.

2) Независимо от механизма по ал. 1 и едновременно с него участник в Кампанията може да участва в спечелването на гарантирани награди до изчерпване на количествата в Раздел 4 ал.1 от типа „шапка“, „суитчър“, „раница“ Йегермайстер, като покани свои приятели да се включат в Кампанията, като сподели своя личен и уникален URL линк чрез имейл, Facebook, Viber, WhatsApp, и др. платформи.

• Награди:

- I-во ниво: При споделяне на своя личен и уникален URL линк и последвали поне 5 уникални регистрации за участие в промоцията през същия линк на съответния участник, участникът, изпратил линка печели шапка Йегермайстер.

- II-ро ниво: При споделяне на своя личен и уникален URL линк и последвали поне 10 уникални регистрации за участие в промоцията през същия линк на съответния участник, участникът, изпратил линка печели суитчър Йегермайстер.

- III-то ниво: При споделяне на своя личен и уникален URL линк и последвали поне 20 уникални регистрации за участие в промоцията през същия линк на даден участник, участникът, изпратил линка печели раница Йегермайстер.

• Регистрациите се натрупват за целия период на Кампанията и участника може да премине и през трите посочени по-горе нива, в зависимост от броя уникални регистрации, получени през личния URL линк на съответния участник.

• Проследяването и контрола за коректността на механизма по ал.2 от Кампанията се извършва чрез специално разработен за целта софтуер, който следи съответния участник на колко хора е изпратил уникален URL линк и съответно колко от тях са направили уникални регистрации за участие в промоцията. Един участник може да спечели и трите награди от трите нива за периода на Кампанията.

• За уникална регистрация по смисъла на тази Кампания се счита коректно въведен Имейл адрес.

• Участниците постигнали едно от трите нива в Кампанията ще бъдат известени чрез имейл, изпратен от Партньора до имейл адреса, подаден при регистрацията.

• На база предоставения мобилен номер, Представител на организаторите на Кампанията ще се свърже с печелившия участник, за да потвърди коректността на данните и да получи допълнителна информация за доставка на наградата. Ако печелившите не могат да бъдат открити по телефон или електронна поща, или не потвърдят наградите си в 10-дневен срок, губят правото си да получат наградата.

• Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи имейла за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 10-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен телефон и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

• Участниците в механиката по ал.2. от Раздел 6 запазват участието си в механизма на промоцията по ал. 1. от Раздел 6 и участват в томболата за спечелването на награди: 3-дневна екскурзия с брандиран кемпер на Йегермайстер; 3 мини фризера, 50 раници, 100 суичъра, 100 шапки, 100 тениски, 200 охладителни чанти, 200 джобни бутилки, 1000 шот сета, 250
връзки.

• Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за:

а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;

б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на
активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

7. Процедура за обявяване и получаване на наградите

1) Наградите се предоставят на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в промоцията.

2) Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща, телефон, с цел да информира участникът, че са изтеглени печелившите имена.

3) Наградите ще бъдат доставяни по куриер в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите. но не по- късно от 30 дни от края на промоционалната активност. По отношение Голямата награда – същата ще бъде предоставена като ваучер с условията за ползване на същия. Организаторът не се задължава да публикува печелившите никъде.

4) Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и организаторът или Партньорът не е могъл да се свърже с него, за да му даде наградата/наградите и който не се свърже с Организатора или Партньора, за да си потърси наградата си в срок до 10 дни това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.
6) Представител на куриерска фирма ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне за справка на лична карта.

8. Ограничаване на отговорността

1) Организаторът на промоцията и търговците на дребно, които продават участващите продукти, не носят отговорност за евентуални дефекти по опаковката на продуктите, участващи в промоцията, които са нередовни поради грешки при отпечатването им или са повредени при производството и опаковането на продуктите или при разопаковането им от потребителите.

2) Организаторът на промоцията не отговаря и няма да бъде привличан като страна в спорове за собственост на промоционални опаковки.

3) Евентуалните спорове, свързани с правото на собственост върху промоционални опаковки, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участник, участвал в играта, спазвайки настоящите правила.

4) Организаторът на промоцията не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.

5) Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги или Партньора.

6) Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 4. от официалните правила.

7) Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

8) Организаторът не носи отговорност за неполучени награди, поради предоставен грешен или непълен адрес или телефон за връзка от участника.

9) Организаторът не носи отговорност за невъзстановени пари, поради предоставена грешна банкова сметка или други обстоятелства не поради виновно действие на Организатора.

9. Спорове

Евентуалните спорове между Организатора на промоцията и участниците се решават чрез преговори и взаимно споразумение, а при невъзможност за постигане на споразумение чрез намесата на компетентните органи.

10. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. С участието в тази Промоция участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в промоцията, правилата за определяне и обявяване на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по- горе. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в промоцията като се обади на цената на един градски разговор на телефона на потребителя на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България ” АД: 070017117, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличива направените до момента номинации и цялата си активност в сайта https://www.Jagermeister.promo както и губи правото си да участва в промоцията и възможността да спечели.

При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.

10.2. С участието в тази Промоция участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:
∙ Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;
∙ Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;
∙ Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;
∙ Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;
∙ Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;
∙ Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;
∙ Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;
∙ Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

За повече информация относно защитата на личните данни моля посетете https://bg.cocacolahellenic.com и се запознайте с политиката за поверителност на ККХБКБ.

Също да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на групата Кока- Кола Хеленик – Насос Стилианос.

10.3. При спечелване на награда, на печелившите е известно, че техните имена, адрес, телефон или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в печатни издания и публикувани в интернет материали, в социални мрежи. В допълнение на предходното,
печелившите декларират, че им е известно, че във връзка с предоставянето на наградите, Организаторът или оторизирани от него лица ще се свържат с тях на предоставен от тях телефон за контакт/ електронна поща по време и/ или във връзка с Промоцията, а също и в период от 1 година след края й.

11. Общи условия

1) Организаторът може да прекрати промоцията, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случай на участниците не се дължат компенсации, обезщетения и не се допуска връщане на продукти и възстановяване на суми.

2) Промоционални oпаковки с кодове на бутилките е възможно да бъдат предлагани в търговските обекти и след дата 15.09.2020 г. до изчерпване на количествата, но закупуването им няма да дава възможност за участие в Промоцията или получаване на награди.

3) Официалните правила са публикувани/обявени на Интернет на адрес
https://www.Jagermeister.promo. Информация за промоцията може да бъде получена и на телефон 070017117 - безплатно от цялата страна всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа. С включването си в промоцията, участниците приемат и се ангажират да спазват настоящите Официални правила.