0.00 лв.
Cart

Нямате артикули в количката.

Официални правила
Промоционална кампания:
„СТАНИ MEISTER В ЗИМНИТЕ ИГРИ
Купи продукти Jagermeister и играй за 700 награди.“

1. Организатор
„Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, ЕИК 131032463 с адрес: гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“, наричано за краткост “Организатор”. Кампанията протича с помощта на рекламна агенция Локалс ООД, София, ул. „Николай Хайтов“ №3, наричано по- нататък “Партньор''.

2. Период
2.1. От 00:00 часа на 08.02.2021 и продължава до 23:59 часа на 21.03.2021г.
2.2. По всяко време промоцията може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това на официалната страница на Кампанията: https://www.jagermeister.promo.
2.3. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по- долу правила на Промоцията, наречени Официални правила и с участието си се съгласяват да ги спазват.
2.4. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените се публикуват на сайта на Кампанията: https://www.jagermeister.promo.


3. Продукти за участиe в промоцията
3.1. Продуктите, които участват в Кампанията, наричани за краткост „Участващи продукти“, са:
• Jagemeister 25 ml
• Jagemeister 40 ml
• Jagemeister 50 ml
• Jagemeister 200 ml
• Jagermeister 500 ml
• Jagermeister 700 ml
• Jagemeister 1.0 l

3.2. След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на промоционални такива и Организаторът и Партньорът не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.


4. Награди
4.1. Oбщ брой и вид на наградите:
• 200 кода за отстъпка в платформата www.jagermeister.promo/shop, разпределени в следното съотношение: 100 кода за отстъпка с 15% и 100 кода за отстъпка с 20%.
• 200 кода за 10% отстъпка в платформата www.contrabanda.bg. Кодът за отстъпка не може да се комбинира с други промоционални оферти в сайта.
• 100 чифта чорапи Jägermeister x Stinky
• 100 вакси Jägermeister
• 42 суитшърта Jägermeister x Philly
• 34 раници Jägermeister x Goloka
• 18 зимни якета Jägermeister x Goloka
• 6 ваучерa x 200 лв. от Sportbox/Contrabanda
4.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.
4.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.
4.4. Приемайки награда с пазарна стойност над 120 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период. В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на агенция Локалс ООД. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.


5. Участници
В промоцията могат да участват:
5.1. Всички физически лица навършили 18 години;
5.2. С местоживеене в България;
5.3. С изключение на служителите в „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД,“Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сървисиз“ ЕООД, Рекламна агенция Локалс ООД, и членове на техните семейства (по права и съребрена линия)


6. Механизъм
6.1. Всеки потребител, желаещ да участва в промоцията „СТАНИ MEISTER В ЗИМНИТЕ ИГРИ Купи продукти Jagermeister и играй за 700 награди.“, участва в томболата за изброените в Раздел 4 ал.1 награди, при условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:
6.1.1. Закупи Участващ продукт в периода на Кампанията (08.02.2021. – 21.03.2021г) на минимална стойност 15 лв;
6.1.2. Регистрира покупката си на онлайн на адрес www.jagermeister.promo със следните данни:
имена, телефонен номер и електронен адрес, с които Партньорът да се свърже с Участника.
снимка на касовата бележка, от която да са видни датата (датата на покупката следва да е в периода на промоцията), стойността на закупения Участващ продукт; Една и съща касова бережка може да бъде регистрирана само един път за целите на настоящата промоция.

6.1.3. В срока на Кампанията да изтрие онлайн скреч поле на платформата www.jagermeister.promo;

6.1.4. Потребителят разбира на момента дали печели награда.
В случай, че потребителят спечели, получава имейл с потвърждение на посочения от него мейл адрес.
Организаторът се задължава да напрaви проверка за валидността на покупката, касовата бележка, данните за връзка с печелившия до 3 работни дни след направената регистрация.
В случай, че участието е валидирано и отговаря на всички изисквания в точка 6.1.2, организаторът на Кампанията ще се свърже с почелившия за получаване данни за доставка, чрез емайл на посочения от потребителя мейл адрес.
В случай на невалидна регистрация за участие, участникът авотматично губи правото си на награда.

• За уникална регистрация по смисъла на тази Кампания се счита коректно въведен Имейл адрес и съответно удостоверяваща покупката на Участващ продукт/и касова бележка.
• На база предоставения мобилен номер и имейл адрес, Представител на организаторите на Кампанията ще се свърже с печелившия участник, за да потвърди коректността на данните и да получи допълнителна информация за доставка на наградата. Ако печелившите не могат да бъдат открити по телефон или електронна поща, или не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата.
• Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи имейла за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен телефон и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.
• Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за:
а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;
б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
6.1.5. Всеки потребител може да участва неограничен брой пъти в промоцията, в случай че всяка отделна негова покупка отговаря на Официалните правила на Кампанията.


7. Процедура за обявяване и получаване на наградите
1) Наградите се предоставят на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в промоцията и които са определени по описания тук ред за печеливши.
2) Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира участникът, че трябва да подаде данни за доставка на наградата.
3) Наградите ще бъдат доставяни по куриер в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите и свързването с тях, но не по- късно от 30 дни от края на промоционалната активност.
4) Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и организаторът или Партньорът не е успял да се свърже с него, за да му даде наградата/наградите и който не се свърже с Организатора или Партньора, за да си потърси наградата си в срок до 5 дни това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.
6) Представител на куриерска фирма ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне за справка на лична карта.

8. Ограничаване на отговорността
1) Организаторът на промоцията не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.
2) Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги или Партньора.
3) Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 4. от официалните правила.
4) Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.
5) Организаторът не носи отговорност за неполучени награди, поради предоставен грешен или непълен адрес или телефон за връзка от участника.


9. Спорове
Евентуалните спорове между Организатора на промоцията и участниците се решават чрез преговори и взаимно споразумение, а при невъзможност за постигане на споразумение чрез намесата на компетентните органи.

10. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ
10.1. С участието в тази Промоция участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в промоцията, правилата за определяне и обявяване на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по- горе. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в промоцията като се обади на цената на един градски разговор на телефона на потребителя на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България ” АД: 070017117, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличива направените до момента номинации и цялата си активност в сайта https://www.jagermeister.promo както и губи правото си да участва в промоцията и възможността да спечели.
При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.
10.2. С участието в тази Промоция участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:
∙ Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;
∙ Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;
∙ Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;
∙ Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;
∙ Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;
∙ Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;
∙ Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;
∙ Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.
За повече информация относно защитата на личните данни моля посетете https://bg.cocacolahellenic.com и се запознайте с политиката за поверителност на ККХБКБ.
Също да се обърнат към Длъжностното лице по защита на данните на групата Кока- Кола Хеленик – Насос Стилианос.
10.3. При спечелване на награда, на печелившите е известно, че техните имена, адрес, телефон или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в печатни издания и публикувани в интернет материали, в социални мрежи. В допълнение на предходното, печелившите декларират, че им е известно, че във връзка с предоставянето на наградите, Организаторът или оторизирани от него лица ще се свържат с тях на предоставен от тях телефон за контакт/ електронна поща по време и/ или във връзка с Промоцията, а също и в период от 1 година след края й.

11. Общи условия
1) Организаторът може да прекрати промоцията, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случай на участниците не се дължат компенсации, обезщетения и не се допуска връщане на продукти и възстановяване на суми.